مصارف صنعتی

fa-IRen-US

اسانس های گلچیچک قابل استفاده در محصولات صنعتی از قبیل کف پوشها ، پولیش های خودرو ، پاک کننده های صنعتی و غیره می باشند .